Disclaimerby admin

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan AdB-Finance niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. AdB-Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. AdB-Finance is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van AdB-Finance verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar AdB-Finance verwijst.

© 2013 AdB-Finance

top